Zwrot VAT w 40 dni

Data publikacji: 15-12-2023

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów podstawowy termin zwrotu nadwyżki odliczonego podatku VAT nad podatkiem VAT należnym z tytułu sprzedaży opodatkowanej wynosi 60 dni. Termin ten wynika z obowiązującego art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie jednym z wyjątków od tej zasady jest termin 40 dni. Warunki uzyskania zwrotu w terminie 40 dni zawiera art. 87 ust. 5b ustawy o podatku od towarów i usług.

Według aktualnie obowiązujących przepisów zwrot podatku VAT w terminie 40 dni jest przewidziany jeżeli łącznie są spełnione poniższe warunki:

  • w okolicznościach, gdy zaistniał obowiązek wystawienia faktury na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (przede wszystkim faktury B2B), podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane (czyli przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur),
  • kwota podatku VAT odliczonego w poprzednich okresach rozliczeniowych, ale wykazana w deklaracji bieżącej (VAT do przeniesienia z poprzednich okresów) nie przekracza 3 000 zł;
  • podatnik VAT przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, składał deklaracje podatkowe za każdy okres oraz posiadał rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników.

Wraz z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSEF, czyli z dniem 1 lipca 2024 r. zwrot podatku VAT w terminie 40 dni stanie się zasadą ogólną. Termin 40-dniowy zastąpi obowiązujący obecnie termin 60-dniowy. Oznacza to, że począwszy od rozliczenia za lipiec 2024 r./III kwartał 2024 r. podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosić będzie 40 dni – i co istotne – zwrot podatku VAT w terminie 40 dni nie będzie obwarowany żadnymi warunkami, tak jak obecnie.

W dalszym ciągu organ podatkowy będzie miał możliwość przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania (art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku od towarów i usług).

Pigułkę wiedzy o KSeF przedstawiliśmy w jednej z naszych publikacji Przygotuj swój biznes na KSeF razem z nami!, jeśli jeszcze nie miałeś okazji się z nią zapoznać możesz pobrać ją tutaj.

Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy