Limit dla transakcji gotówkowych dla konsumentów i zmiana limitu dla transakcji gotówkowych jednak od 2024 roku

Data publikacji: 25-08-2022

(Ostatecznie ustawodawca wycofał się z tych zmian. Zapraszamy do zapoznania się również z artykułem: "Ustawodawca wycofał się z ograniczenia limitu płatności gotówkowych")

Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.


Powyższa nowelizacja dotyczy między innymi limitu dla transakcji gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), a także limitu dla transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami (B2C).


Przypomnijmy, że Polski Ład przewiduje wprowadzenie limitu dla transakcji gotówkowych w przypadku transakcji B2C w wysokości 20 000 zł. Wszystko za sprawą wprowadzanego do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów art. 7b o treści:
„Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”


Nadto, Polski Ład wprowadza zmianę w obowiązującym obecnie limicie dla transakcji B2B, z kwoty 15 000 zł na 8 000 zł. Chodzi o art.  19 ustawy Prawo Przedsiębiorców, zgodnie z którym w obecnym brzmieniu: „Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”


Wyżej opisane zmiany miały wejść w życie z początkiem 2022 roku, później wprowadzono nowelizację, która przesunęła wejście na 2023 r. (Limit dla transakcji gotówkowych jednak od 2023 r.) Na mocy nowelizacji podpisanej 15 sierpnia przez Prezydenta RP, w 2023 roku nie będzie obowiązywał limit 20 000 zł dla transakcji B2C i pozostanie limit 15 000 zł dla transakcji B2B.


Jeżeli nie zostanie wprowadzona kolejna nowelizacja w tym zakresie, od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać – limit 20 000 zł dla transakcji B2C oraz 8 000 zł dla transakcji B2B.
Dla zachowania prawa do zaliczenia kosztu w koszty podatkowe (PIT i CIT) w 2023 roku będzie wciąż obowiązywać limit 15 000 zł, tak jak obecnie.
Więcej na temat skutków podatkowych wynikających ze zmiany limitu dla transakcji B2B pisaliśmy w artykule „Zmiana limitu dla transakcji bezgotówkowych w ramach Polskiego Ładu na 8 000 zł w kontekście białej listy i podzielonej płatności”.


Paweł Czaplicki
Kancelaria Wyrzykowscy